หน้าหลัก 9 ทีมทันตแพทย์ 9 ทพญ. ศุภนิดา แก้วกำชัย (หมอแนน)

ทพญ. ศุภนิดา แก้วกำชัย
(หมอแนน)

ความเชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
  • ทันตกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา

2560: ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2563-ปัจจุบัน: กำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย