หน้าหลัก 9 ทีมทันตแพทย์ 9 ทพญ. อภิชญา เจียมกิม (หมอเฟิร์น)

ทพญ. อภิชญา เจียมกิม
(หมอเฟิร์น)

ความเชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมเด็ก
  • ทันตกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2558 ทันตแพทยบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2565 วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน ทันตแพทย์เฉพาะทางเด็ก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ