หน้าหลัก 9 ทีมทันตแพทย์ 9 ทพญ. นิรินธน์ มโนทรัพย์ศักดิ์ (หมอฝ้าย)

ทพญ. นิรินธน์ มโนทรัพย์ศักดิ์ (หมอฝ้าย)

ความเชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
  • ทันตกรรมทั่วไป
  • ทันตกรรมจัดฟัน

ประวัติการศึกษา

2557: ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2561: วิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2562: วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตแพทยสภา

ประวัติการทำงาน

2562-ปัจจุบัน: อาจารย์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมสาหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย