หน้าหลัก 9 ทีมทันตแพทย์ 9 ทพ. ปวริศ ชนะชล (หมอปอนด์)

ทพ. ปวริศ ชนะชล (หมอปอนด์)

ความเชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  • ทันตกรรมรากเทียม
  • ทันตกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา

2559: ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2562: วิทยาศาตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2564: วุฒิบัตรสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

2561-ปัจจุบัน: ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ที่ศูนย์การแพทยปัญญานันทภิกขุชลประทาน