หน้าหลัก 9 ทีมทันตแพทย์ 9 ทพ. พศวัต พูลเกิด (หมอหมู)

ทพ. พศวัต พูลเกิด (หมอหมู)

ความเชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมประดิษฐ์
  • ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
  • ทันตกรรมรากเทียม
  • ทันตกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา

2559: ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2562: หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

2559-ปัจจุบัน: ทันตแพทย์ที่ศูนย์การแพทยปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ