หน้าหลัก 9 ทีมทันตแพทย์ 9 ทพญ. อภิมณฑ์ สุพจน์งามกุล (หมอชัม)

ทพญ. อภิมณฑ์ สุพจน์งามกุล (หมอชัม)

ความเชี่ยวชาญ

  • ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟัน

ประวัติการศึกษา

2556 : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2561 : ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

2562 : ทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

ประวัติการทำงาน

2556-2558 : โรงพยาบาลพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

2561-2563 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

2564-ปัจจุบัน : โรงพยาบาลบางกรวย จ.นนทบุรี