หน้าหลัก 9 ทีมทันตแพทย์ 9 ทพญ. อัญชิสา วีระสืบพงศ์ (หมอปอม)

ทพญ. อัญชิสา วีระสืบพงศ์ (หมอปอม)

ความเชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
  • ทันตกรรมรากเทียม
  • ทันตกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา

2560: ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2562-ปัจจุบัน: ปริญญาโท หลักสูตรทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมเพิ่มเติม : Advanced Implantology from UCLA University, USA (Spring course 2022)

ประวัติการทำงาน

2560-2562: ทันตแพทย์ที่ศูนย์การแพทยปัญญานันทภิกขุชลประทาน